Chu? ti?ch n???c Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh va? T??ng th??ng A?c-hen-ti-na Phéc-nan-??t trao ???i th? t?? vê? ch??ng di?ch COVID-19

2021-09-19 17:48:56
咪乐|其他|直播|直播|   乌克兰国家通讯社援引当地调查人员的话说,飞机在当地时间16:20就已经与地面失去联系。

Theo Tân Hoa xa?: M??i ?ây, Chu? ti?ch n???c Trung Quô?c Tâ?p Câ?n Bi?nh trao ?ô?i th? t?? v??i Tô?ng thô?ng A?c-hen-ti-na Phéc-nan-??t, trao ?ô?i y? kiê?n vê? pho?ng-chô?ng di?ch COVID-19 cu?a hai n???c.


Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
百度